تعطیلی مدارس

مدارس استان تهران فردا تعطیل شد / تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی نواحی شش گانه اصفهان / مدارس استان البرز شنبه تعطیل است