بیشترین دلیل مرگ افراد در سنین 50 تا 74 سال سرطان و تومورها است.