به عقیده دختران مجرد، پسران مسئولیت پذیر بسیار کم هستند. آنها می گویند نمی توانند به راحتی به خواستگارانشان اعتماد کنند.