آقای روحانی کاملا از جریان پخش نشدن صدای شجریان از رسانه ملی آگاه است ولی خود را به تغافل می زند، چون روی این نوع حمایت «گل درشت» و «تابلو» از سوژه های ملتهب برای رای آوردن حساب ویژه ای باز کرده است.